หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิชาติ   นาเลาห์