ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สอบได้คะแนน O-NETเต็ม 100คะแนน

รับรางวัลเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด